งบปี 2565
30 มิ.ย. 2565

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

451,533,470

285,390,275

166,143,195

150,000,000

406,777,198

11,910,868

11,910,868

0.04

อัตรส่วนทางการเงินที่สำคัญ

2.64

7.17

2.93