งบปี 2564
31 ธ.ค. 2564

งบ 6 เดือน 2565
30 มิ.ย. 2565

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

411.92

451.53

274.94

285.39

136.98

166.14

118.75

150.00

642.11

406.78

-

-

19.46

11.91

49.90

0.04

อัตรส่วนทางการเงินที่สำคัญ

6.83

7.08

14.20

13.07

3.03

2.93