ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ(มีอำนาจลงนาม)

 

พลเอกสุชาติ วงษ์มาก

ประธานกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ภัทรา  สู่พานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

 

พลโทปริญญา ฉายดิลก

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

 

สันติ มณีวงศ์

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

กรรมการบริหาร

กรรมการ(มีอำนาจลงนาม)

 

ธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ(มีอำนาจลงนาม)

 

พิชญ์สินี พงศป์ระศาสน์

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

กรรมการบริหาร

 

ชุติกาญจน์ สง่า

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการบริหาร