พลโทปริญญา ฉายดิลก

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

13 สิงหาคม 2564


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (ร้อยละ) :
ไม่มี


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี


ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

2558 – 2564

รับราชการทหาร

กระทรวงกลาโหม


การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -