สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เริ่มกิจการโดยการดำเนินธุรกิจด้านการ จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศระบายอากาศ (HVAC) โดยนำเข้าสินค้าแบรนด์ ชั้นนำจากยุโรปซึ่งได้การรับรองมาตรฐานสากล ในช่วงแรกบริษัทเริ่มดำเนินการ จากกิจการขนาดเล็กแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้ กิจการของบริษัทเติบโต อย่างรวดเร็วและในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายและรับเหมาติดตั้งงานระบบ วิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงานอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้าโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานโครงการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น โดย คณะผู้บริหารเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโต ของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม รับทั้งงานจาก ภาครัฐและเอกชน โดยเป็นผู้รับเหมาโดยตรง และเป็นผู้รับเหมาช่วง จากวิธีการ ประมูลหรือการเจรจาต่อรองโดยตรง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะ กิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้แก่ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสุขาภิบาลและระบบ ป้องกันอัคคีภัย อีกทั้ง งานติดตั้งที่ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญงาน ตรงตามมาตรฐาน บริษัทมุ่งเน้นไปที่ การบริหารงานโครงการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและส่งมอบงานตรงตามเวลาตามความพึงพอใจของ ลูกค้า และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำที่มีขีดความสามารถแข่งขันระดับสากล โดยใช้ความ เป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพและใช้ ปัจจัยที่เรามี ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุดโดยคำนึงถึงปัจจัยบวก และลบ ทั้งจากภายใน (คุณค่า วัฒนธรรม ความรู้ สมรรถนะ) และ ภายนอก (กฎหมาย เทคโนโลยีสภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับ ท้องถิ่น) ที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ของบริษัท ทิศทางและกลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถของบริษัท