บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อย่อ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) :

24CS

เลขทะเบียนบริษัท :

0107565000204

ประเภทธุรกิจ :

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

เว็บไซต์ :

www.24con-supply.com

ปีที่ก่อตั้ง :

6 มิถุนายน 2556

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ :

3 ตุลาคม 2565

ที่ตั้งสำนักงาน :

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ทุนจดทะเบียน :

215,000,000.00 บาท