บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลำย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน และเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบองค์กร รวมถึงผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรียนได้

ช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียน