นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสื่อสารให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น