แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
18/02/2020
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส ที่ 4/2562
21/03/2020

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายละเอียดการประชุม

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแบบมี QR Code
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ