งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
30/09/2022
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
12/10/2022

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                                           

 

ชื่อบริษัท                                                                       : บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย  จำกัด (มหาชน)

ปี                                                                                   : 2022

ไตรมาส                                                                         : Quarter 2

สิ้นสุดวันที่                                                                    : 30 มิ.ย. 2565

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ

และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้