รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)
30/01/2023
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27/02/2023

แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายปันผล

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                 

เรื่อง                                                                     : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                       : 27 ก.พ. 2566

วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                                              : 05 เม.ย. 2566

เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                                     : 13 : 30

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                                              : 14 มี.ค. 2566

date)

วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                                                 : 13 มี.ค. 2566

วาระการประชุมที่สำคัญ                                                      :

  - การออกหุ้นกู้

  - งดจ่ายเงินปันผล

สถานที่ประชุม                                                                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                                                      

เรื่อง                                                                     : งดจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                       : 27 ก.พ. 2566

งดจ่ายปันผลจาก                                                                 :

    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ

และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้