Opportunity Day
03/03/2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
21/03/2023

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันที่ 05 เม.ย. 2566 เวลา 13:30

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)


วันที่ประชุม

วาระการประชุม

ประเภทของการประชุม

สถานที่จัดประชุม

05 เม.ย. 2566 13:30 การออกหุ้นกู้,งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)