แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายปันผล (แก้ไข)
04/04/2023
งบการเงินปี 2566
12/05/2023

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 05 เม.ย. 2566

มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566