งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
12/05/2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12/05/2023

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ ปี 2566

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด