คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12/05/2023
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
10/08/2023

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

               แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)
     บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน
                        ไตรมาสที่ 1
                         สอบทาน
สิ้นสุดวันที่                                 31 มีนาคม
     ปี                                                  2566        2565
กำไร (ขาดทุน)                                 5,415       8,486
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
* กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                      0.01        0.03 ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
         ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ
*สำหรับงบการเงินรวม โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

 

                                                          ลงลายมือชื่อ ___________________________
                                                                       ( สันติ มณีวงศ์ ) กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
                                                                                       ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้