คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
10/08/2023
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
10/08/2023

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

 

                     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                                             

         บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

 

                                           (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                                                          

                                   ไตรมาสที่ 2                 6 เดือน

                                      สอบทาน                    สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                                                            30 มิถุนายน               30 มิถุนายน

             ปี                                                                 2566         2565         2566         2565

  กำไร (ขาดทุน)                                          6,767.50(แก้ไข)     3,425.05    12,182.26(แก้ไข)    11,910.87

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                      0.02         0.01         0.03         0.04

     ต่อหุ้น (บาท)                                   

 

 

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                                    

      ไม่มีเงื่อนไข

 

หมายเหตุ                                                                          

 

*สำหรับงบการเงินรวม                                                      

 

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน

 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

 

                         ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                    ( สันติ มณีวงศ์ )

                                    กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

 

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ

และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้