วันหยุดประจำปี 2567
31/12/2023
รายงานการใช้เงิน IPO
30/01/2024

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ขั้นตอนการใช้งานระบบ IR PLUS AGM

ขั้นตอนการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ฉบับย่อ
KYC ขั้นตอนการยืนยันตัวตน_IR PLUS AGM

เอกสารประกอบการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report))
- แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2567