งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
27/02/2024
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล
27/02/2024

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

                     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                                             

         บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                                                          

                                     12 เดือน

                                     ตรวจสอบ

       สิ้นสุดวันที่                                                             31 ธันวาคม

             ปี                                                                 2566         2565

  กำไร (ขาดทุน)                                                      (45,071)       24,459

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                    (0.10)         0.08

     ต่อหุ้น (บาท)                                   

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                                    

      ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                                                                          

*สำหรับงบการเงินรวม                                                       

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน

 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

                         ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                    ( สันติ มณีวงศ์ )

                                    กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ

และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้