แจ้งการรับงานโครงการรับเหมางานระบบประกอบอาคารและงานโครงสร้างพื้นฐาน (ลูกค้ารายใหม่)
25/03/2024
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
24/04/2024

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันที่ 24 เม.ย. 2567 เวลา 13:30

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)


วันที่ประชุม

วาระการประชุม

ประเภทของการประชุม

สถานที่จัดประชุม

25 เม.ย. 2567 13:30 การออกหุ้นกู้,งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)