มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
24/04/2024
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
10/05/2024

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

  แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                                                                       

         บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

 

                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                                                               

                                   ไตรมาสที่ 1

                                     สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                                                                               31 มีนาคม

             ปี                                                                                     2567         2566

  กำไร (ขาดทุน)                                                                      (32,412)        5,415

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                                 (0.08)         0.01

ต่อหุ้น (บาท)                                                                     

 

 

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                                                                        

      ไม่มีเงื่อนไข

 

หมายเหตุ                                                                                

 

*สำหรับงบการเงินรวม                                                                                  

 

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน

 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

 

                         ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                                                  ( สันติ มณีวงศ์ )

                                                      กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

                                                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

 

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ

และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้