คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ ปี 2567
10/05/2024
ชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการลงทุนในบริษัทอื่นตามสารสนเทศที่เคยเปิดเผยเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
27/06/2024

แจ้งการรับงานโครงการขายพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 สายทาง (ลูกค้ารายใหม่)

ข้อสงวนสิทธิ์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้