แจ้งการรับงานโครงการขายพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 สายทาง (ลูกค้ารายใหม่)
25/06/2024

ชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการลงทุนในบริษัทอื่นตามสารสนเทศที่เคยเปิดเผยเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                                      

 

 

เรื่อง : ชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการลงทุนในบริษัทอื่นตามสารสนเทศที่เคยเปิดเผยเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

รายละเอียด      :  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท ทเวนตี้

โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท", "24CS") เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัท

ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เคยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการลงทุนในบริษัทอื่น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 แล้วนั้น

บัดนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า จากรายงานการประเมินทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทเป้าหมาย

โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก (due diligence) พบว่าสินทรัพย์บางส่วนที่จำเป็นในการสร้างรายได้

ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงในการสร้างรายได้ในอนาคต

ประกอบกับการประเมินมูลค่าบริษัทโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

พบว่ามูลค่าของบริษัทเป้าหมายน้อยกว่ามูลค่าที่เจรจากันเบื้องต้น

ซึ่งบริษัทไม่สามารถเจรจาราคาซื้อขายกับบริษัทเป้าหมายเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทเห็นว่าการลงทุนซื้อบริษัทเป้าหมาย

ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน บริษัทจึงไม่เข้าทำรายการลงทุนดังกล่าว

 

 

                         ลงลายมือชื่อ ___________________________

                                                                  ( สันติ มณีวงศ์ )

                                                      กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

                                                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

 

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ

และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้