ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

5,493

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

5,357

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)

27.51

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

อันดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนร้อยละ
1 นาย สันติ มณีวงศ์ 105,000,000 24.42
2 นาย ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา 105,000,000 24.42
3 นาง ประไพ วงศ์มาเกษ 30,000,000 6.98
4 นาย ธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา 30,000,000 6.98
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,252,529 6.11
6 นาย ประยูร อัสสกาญจน์ 20,680,000 4.81
7 นาย พูลสวัสดิ์ ศรีภัทรานุสรณ์ 2,060,000 0.48
8 น.ส. อนุสรา พุทธรักษา 2,035,000 0.47
9 นาย นิรุทร์ บุญเขตพิทักษ์ 2,000,000 0.47
10 น.ส. กรรณิกา จันทร์แพร่ 1,965,800 0.46