ผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ข้อมูลจาก บมจ.006

อันดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนร้อยละ
1 นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา 105,000,000 24.42
2 นายสันติ มณีวงศ์ 105,000,000 24.42
3 นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา 30,000,000 6.98
4 นางประไพ วงศ์มาเกษ 30,000,000 6.98
5 นายพูลสวัสดิ์ ศรีภัทธานุสรณ์ 30,000,000 6.98