Financial Statement 2022
26/09/2022
สรุปข้อสนเทศ 30/9/2565
30/09/2022

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ 24CS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565

รับหลักทรัพย์                                                              

 

รับหลักทรัพย์                                                                : หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท                                                                       : บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย  จำกัด (มหาชน)

(24CS)

ชื่อย่อหลักทรัพย์                                                            : 24CS

ตลาดรอง                                                                       : MAI

กลุ่มอุตสาหกรรม                                                                           : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                                                       : 03 ต.ค. 2565

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                                                                    : 03 ต.ค. 2565

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                                              : 430,000,000

จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                                             : 430,000,000

ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                                                                    : 0.50

ทุนชำระแล้ว (บาท)                                                                        : 215,000,000.00

จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                                                                      : 130,000,000

จัดสรรให้แก่                                                                  : ประชาชนทั่วไป จำนวน 130,000,000 หุ้น

ราคา IPO (บาท)                                                             : 3.40

วันที่เสนอขาย IPO                                                         : วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2565

ลักษณะธุรกิจ                                                                 :

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ

และรับเหมาติดตั้งระบบ

วิศวกรรมประกอบอาคาร

หมายเหตุ                                                                       :

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ 24CS จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File