คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
30/09/2022
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
10/11/2022

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

หลักทรัพย์  ชื่อย่อ        วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)                24CS        17 ต.ค. 2565              02 พ.ย. 2565

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)             KWI         17 ต.ค. 2565              02 พ.ย. 2565

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)           PROEN    17 ต.ค. 2565              02 พ.ย. 2565

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1           PROEN-W1              17 ต.ค. 2565              02 พ.ย. 2565

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)              TKT         17 ต.ค. 2565              02 พ.ย. 2565

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)               TMC         17 ต.ค. 2565              02 พ.ย. 2565

ขยายช่วงดำเนินการ

-               -               -               -

ระดับ 2 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

หลักทรัพย์  ชื่อย่อ        วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด

-               -               -               -

ขยายช่วงดำเนินการ

-               -               -               -

ระดับ 3 : หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

หลักทรัพย์  ชื่อย่อ        วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด

-               -               -               -

ขยายช่วงดำเนินการ

-               -               -               -

หมายเหตุ

เมื่อหุ้นสามัญเข้ามาตรการให้หลักทรัพย์อื่นของบจ. และหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงหลักทรัพย์ของบจ. เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายด้วย (ยกเว้น DW)  โดย

  1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
  2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
  3. ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ มาตรการกำกับการซื้อขาย มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา คือ  อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขาย ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น