สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/2022
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)
30/01/2023

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ขั้นตอนการใช้งานระบบ IR PLUS AGM

ขั้นตอนการใช้งานระบบ IR PLUS AGM ฉบับย่อ 2023
KYC ขั้นตอนการยืนยันตัวตน_IR PLUS AGM 2023

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report))
- แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (for MOC)

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2566

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566