สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/2022
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)
30/01/2023

Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023

User Manual IR PLUS

Electronic-Annual General Meeting (E-AGM)

Notice of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

Notice of Meeting

Meeting Documents

Annual Registration Statement / Annual Report (Form 56-1 One Report)
- Form 56-1 One Report (Structured Data Report)
Invitation letter for Annual General Shareholders' Meeting
Invitation letter for Annual General Shareholders' Meeting (for MOC)

Proposal for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders additional agenda

2023 Annual General Meeting of Shareholders proposal of additional agenda criteria

Enquiries submission prior to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

2023 Annual General Meeting of Shareholders enquiries submission criteria