10/08/2023

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

10/08/2023

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

10/08/2023

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

10/08/2023

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10/08/2023

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

12/05/2023

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

12/05/2023

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

12/05/2023

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ ปี 2566

12/05/2023

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)