21/03/2023

Notice of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

03/03/2023

Opportunity Day

27/02/2023

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

27/02/2023

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

27/02/2023

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

27/02/2023

แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายปันผล

30/01/2023

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)

10/11/2022

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

10/11/2022

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565