10/11/2022

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

10/11/2022

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

30/01/2023

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)

27/02/2023

Notification of the Resolutions of Board of Directors Meeting No. 1/2023, Schedule of Annual General Meeting of Shareholders of 2023 and omission of the dividend payment

27/02/2023

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

27/02/2023

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

27/02/2023

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

03/03/2023

Opportunity Day

13/03/2023

Electronic platform meeting system (E-AGM) 05 Apr 2023 13:30